Badania naukowe

W dobie stale rozwijającego się świata nauki, gdy korzystanie z badań jest niezbędne, często można spotkać się z opinią, że są one drogie i nieprzy­datne. Jednak ograniczanie wydatków na badania sprawia, że naukowcy mają zbyt wąski dostęp do informacji naukowej. Koszty badań – instrumentu doradczo-metodologicznego o charakterze strategicznym lub operatywnym – powinny być postrzegane w relacji do zysku merytorycznego.

Nie znalazłeś/aś tego czego szukasz?? [kliknij tu]

 

Kompetencja metodologiczna dotyczy wiedzy w kwestii metod badań, a także ekonomii, psychologii, socjologii, matematyki i statystyki. Kompetencja doradcza umożliwia przetworzenie uzyskanych wyników w taki sposób, by wspomagać strategiczno-koncepcyjne lub operatywne zarządzanie badaniami naukowymi.

Kontakt w sprawie badań naukowych

Po zdefiniowaniu celu badania i typu gromadzonych danych należy opra­cować przebieg badania. Projekt winien ukazywać wszystkie istotne fazy realizowanego badania, jego zakres, czas trwania, koszty i jakość oraz pre­cyzować procesy strukturyzacji i rozwiązań problemów badawczych.

W zależności od znajomości problemu badawczego możemy prowadzić badania: rozpoznawcze, opisowe lub przyczynowe.

Badania rozpoznawcze

W tym wypadku struktura przedmiotu badawczego jest mało przejrzysta, brakuje też pełnych informacji na temat badanego problemu. Cel badań stanowi wniknięcie w istotę problemu, określenie możliwych rozwiązań i istotnych zmiennych oraz postawienie hipotez. Badania mogą przyjąć formę rozmowy z ekspertami, warsztatu poświęconego najnowszym trendom lub wywiadu pogłębionego.Ich otwarty charakter i brak ściśle określonej struktury pozwalają na korektę ustalonego planu.

Badania opisowe

W tym wypadku struktura problemu badawczego jest znana, brakuje nato­miast danych dotyczących otoczenia i jego wpływu na problem. Na podstawie analizy poprzecznej (obserwacja w danym punk­cie czasu) lub wzdłużnej (obserwacja na przestrzeni czasu) opisuje się otoczenie, tak by można było ocenić wpływ jego czynników na wskazany problem. Badania mogą przyjąć formę ankiet mierzących np. cechy.

Badania przyczynowe

W tym wypadku wysuwa się hipotezy dotyczące związków przyczynowo-skutkowych. Podlegają one ocenie – przyjmuje się je lub odrzuca.

Badania można podzielić na wtórne i pierwotne. Różni je sposób zdo­bywania danych, które jednak zawsze muszą być wiarygodne, aktualne, dokładne i obiektywne

Badania wtórne

Badania wtórne polegają na analizie materiału, który już wcześniej zgro­madzono i odpowiednio wykorzystano. Wtórne informacje stanowią bazę, ułatwiają wdrożenie się w problem, a korzystanie z nich obniża koszty projektu.

Badania pierwotne

Badania wtórne są jak garnitur kupiony w sklepie, badania pierwotne – jak szyty na miarę. Polegają one na gromadzeniu i selekcjonowaniu nowego materiału informacyjnego, który stanowi odbicie bieżącej sytuacji badawczej. Badania te wymagają o wiele większych nakładów czasu i pieniędzy, dlatego przed przystąpieniem do nich należy się zastanowić, czy problemu j nie da się rozwiązać dzięki źródłom wtórnym. Badania pierwotne można podzielić na pełne i niepełne. W zależności od problemu stosuje się różne formy: wywiad, obserwację albo eksperyment.

Kontakt w sprawie badań naukowych